TroTro maakt het verschil in Ghana

Onze ANBI-gegevens op een rij

Vanaf 1 januari 2014 is TroTro volgens regelgeving van de Belastingdienst verplicht een aantal gegevens publiceren op internet. Deze gegevens zijn verspreid op onze website te vinden en op deze pagina voor u overzichtelijk bij elkaar gezet. 

Algemene gegevens

Naam Stichting TroTro
Opgericht 20-02-1989
Kamer van Koophandel nummer 41130925
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 9046665
Bankrekening (IBAN) NL27 INGB 0000 185289            

Contactgegevens 

Laan1940-1945 nr. 41
4194 RG  METEREN
info@trotro.nl   

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter Maurits Verhagen
Secretaris Martin Kloet
Penningmeester               Bram van Nieuwenhuijzen
Bestuurslid Daan Sperling

Beleidsplan 
In december 2013 heeft het bestuur haar visie, missie, doelstellingen en werkwijze voor de komende vijf jaar vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019. Meer informatie op de pagina Beleidsplan.

Beloningsbeleid
Het bestuur en andere vrijwilligers worden niet beloond. TroTro-vrijwilligers kunnen, met toestemming van het bestuur, desgewenst gebruik maken van de door het bestuur vastgestelde ‘vergoedingsregeling TroTro’.
Stichting TroTro heeft geen personeel in dienst en daarom geen beloningsbeleid.

Doelstelling
Zoals statutair vastgelegd heeft de stichting ten doel het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling van de in Afrika gelegen ontwikkelingslanden, in het bijzonder de ondersteuning van activiteiten die in Ghana dienaangaande worden ontplooid. Tevens stimuleert de stichting de bewustwording voor de problematiek van de Afrikaanse ontwikkelingslanden. 
Lees verder ... 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks legt stichting de uitgevoerde activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen sinds 2010 zijn op deze website beschikbaar op de pagina Jaarverslagen en jaarcijfers.  

Financiële verantwoording
Jaarlijks worden de administratie gescreend door een externe accountant die de jaarrekening opstelt en een controleverklaring verstrekt. Deze wordt als bijlage bij het jaarverslag gevoegd. 
De meest recente jaarcijfers zijn beschikbaar op de pagina Jaarverslagen en jaarcijfers

Fondsenwerving
Stichting TroTro is afhankelijk van giften van donateurs, sponsoren en organisaties die haar projecten een warm hart toedragen. Uiteraard worden bovendien diverse kleinschalige acties om fondsen te werven  georganiseerd en ondersteund.

Vermogen
Het vermogen van de stichting staat uitsluitend op een rentegevende Nederlandse bankrekening en wordt niet belegd of gebruikt voor speculaties.
Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor projecten die na de hiervoor beschreven procedure door het bestuur zijn goedgekeurd. De aanwending op zich vereist ook bestuurlijke goedkeuring.