TroTro maakt het verschil in Ghana

Afgerond Project
Gezondheidszorg
Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

In navolging van het dorp Twabidi wilde ook het nabijgelegen dorpje Kwabena Gyan graag met hulp van TroTro een waterleiding aanleggen op zonne-energie. Het dorp had al wel een waterput maar met hulp van de stichting en een aantal vrijwilligers uit Nederland is er eind 2009 een gesloten watersysteem gemaakt.

Waterleidingsysteem op zonne-energie
Het grote voordeel van dit gesloten systeem is dat er geen vervuiling bij kan, dus geen bacteriën. In de put is een pomp gelegd die aangedreven wordt door zonne-energie, deze pompt het water naar 2 hoger gelegen buffertanks vanwaar het water naar een, centraal in het dorp gelegen, tappunt gaat. Het tappunt is zo gemaakt dat de kranen hoog zitten zodat de vrouwen de waterschalen op het hoofd kunnen houden dus minder hoeven te tillen. Geheel volgens onze visie is er tijdens dit project ook hard meegewerkt door de inwoners van het dorp.

Aandacht voor onderhoud van het systeem
Eind 2009 is de nieuwe waterleiding officieel overgedragen en in gebruik genomen in aanwezigheid van een aantal bestuursleden van TroTro. Dit officiële moment is ook benut om het onderhoud van de waterleiding te waarborgen. In aanwezigheid van alle dorpsbewoners wordt afgesproken dat er geld geïnd wordt voor het water dat men gebruikt. Dit geld wordt gebruikt om het onderhoud te kunnen bekostigen. Op deze manier probeert TroTro te bewerkstelligen dat de installatie goed onderhouden wordt door de gebruikers zelf. Er zijn mensen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het innen van het geld en voor het onderhoud. Ervaring heeft uitgewezen dat door een project met een officiële opening over te dragen aan het dorp en daarbij afspraken te maken over het onderhoud, de bewoners zich verantwoordelijk gaan voelen voor het project. Gebeurt dit niet, dan zien zij het project/de waterleiding niet als hun eigendom en blijven zij vragen voor onderhoud stellen aan de stichting. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de zelfstandigheid van de dorpsbewoners.

'Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA) van het NCDO. Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister van Ontwikkelingssamenwerking'.

Categorie: Gezondheidszorg
Status: Afgerond Project
Doneren aan dit project?
Fase 1
TroTro Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan
TroTro Drinkwatervoorziening Kwabena Gyan

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 29-02-2012

  TroTro-vrijwiliger Laurens Princen ging naar Ghana om het kapotte watersysteem in het dorpje Kwabena Gyan te repareren. Dat is gelukt, maar hij kwam tot een verrassende ontdekking ten aanzien van de oorzaak van het probleem. Lees in het verslag van Laurens wat er aan de hand was en hoe hij dat heeft opgelost.......

  Vooraf ...
  Het ging me aan het hart toen ik hoorde dat de waterpomp in het plattelandsdorpje Kwabena Gyan niet meer goed werkte. Het systeem van waterpomp, zonnepanelen met de controller, watertanks en tappunten was door een aantal vrijwilligers en samen met de lokale bevolking in 2009 aangelegd. Ik was indertijd een van die vrijwilligers.

  Er waren ter plaatse al metingen en onderzoek gedaan naar een mogelijke oorzaak van het niet goed functioneren van het systeem. Deze oorzaak bleef onduidelijk. De controller die zorgt dat de pomp met behulp van zonne-energie z’n werk kan doen was al naar Nederland gehaald voor inspectie. Hij bleek goed  te werken.

  Ik was blij dat ik in februari weer in de gelegenheid was om voor TroTro naar Ghana te gaan. Naast het doel om de waterpomp in Kwabena Gyan weer aan het werk te krijgen wilde ik tijdens dit bezoek ook de waterputten en pompen van Owusukrom en Apenimadi onderzoeken om te kijken wat de problemen daar precies zijn, hoe die opgelost kunnen worden en wat TroTro daarin kan betekenen.

  Tijdens de werkzaamheden in Kwabena Gyan verbleef ik bij Augustina, vroedvrouw in Twabidi. Heel erg fijn te ervaren hoe gastvrij zij ook dit keer weer was. Ook haar man Kennedy is me tijdens het verblijf daar erg goed van dienst geweest.

  Eerst bespreking met dorpsraad Kwabena Gyan
  Vóór de start van de werkzaamheden in Kwabena Gyan was er samen met Maurits een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Onze komst werd uitgelegd en ook dit keer werd de nodige ondersteuning door de lokale bevolking toegezegd. De eerste dag al meteen werd door de dorpsbewoners de daad bij het woord gevoegd. De locaties van de put, zonnepanelen, watertanks en tappunt werden aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. De dagen daarna werd het hele systeem elektrisch doorgemeten en visueel geïnspecteerd.

  Oorzaak probleem gevonden.....
  Van de 12 zonnepanelen bleken er vier defect. De glasplaten die een onlosmakelijk deel van de panelen uitmaken, bleken gebroken. Gezien de schade is dit waarschijnlijk ontstaan door stenen die op de panelen terecht zijn gekomen. Door mannen uit  het dorp wordt regelmatig in de bossen op vogels gejaagd. Ze maken daarbij gebruik van stenen en katapulten. Hierbij zijn onbedoeld stenen op de panelen terechtgekomen met de breuk als gevolg. Met vertegenwoordigers van de dorpsraad werd dit besproken en zij gaan ervoor zorgen dat er in de verre omgeving van de zonnepanelen niet meer in het bos met katapulten op vogels gejaagd wordt.

  ...en opgelost
  Gelukkig waren bij het ontwerp van dit project de panelen ruim bemeten. Door een aanpassing van de wijze waarop de panelen geschakeld waren kon door de overige panelen nog ruimschoots de energie opgebracht worden om het hele systeem weer goed draaiende te krijgen. De technische details zal ik jullie hier besparen. Iedereen in Kwabena Gyan en ook ikzelf waren erg blij dat er weer volop water getapt kon worden.

  Ook in Twabidi problemen met het water!
  Dat ik in Twabidi verbleef was een geluk bij een ongeluk. Enkele dagen voor mijn aankomst was het watersysteem in dit dorp ook stil gevallen. Lokaal waren er ook daar al werkzaamheden gedaan maar deze hadden nog niet toe geleid dat de watervoorziening weer hersteld was. Ook hier heb ik het hele systeem elektrisch doorgemeten en visueel geïnspecteerd. Een van de zes panelen van dit systeem was ook defect als gevolg van dezelfde schade als Kwabena Gyan. Gelukkig was in de kliniek van Augustina nog een reserve paneel aanwezig. Door een kleine aanpassing van de draagconstructie en een kleine elektrische aanpassing kon dit paneel geschikt gemaakt worden voor gebruik op dat systeem.

  Kapotte elektromotor....
  Daarnaast bleek dat de elektromotor die zorgt voor de aandrijving van de pomp defect was. Deze motor kon vervangen worden door de reservemotor die ook in de kliniek van Augustina voorhanden was. De defecte motor heb ik meegenomen naar Nederland. Het hele pompsysteem werd ook meteen schoongemaakt en ik stond ervan te kijken hoe goed het inwendige van deze pomp er na gebruik van 7 jaar in deze omstandigheden er nog uitzag. Als nieuw haast. Twabidi dus ook weer voorzien van water!

 • Geplaatst op 26-12-2011

  De waterpomp van Kwabena Gyan werkt al enige tijd niet goed. Het is nog niet duidelijk wat daarvan precies de oorzaak is. Mogelijk is er sprake van een technisch defect maar misschien is de oorzaak gelegen in een te laag waterpeil. De regelkast bij de pomp is recent in Nederland gecontroleerd en bleek niet defect.

  Probleem wordt aangepakt ...
  TroTro’s technisch adviseur Laurens Princen gaat nu begin februari naar Kabena Gyan om het probleem te onderzoeken en hopelijk ook op te lossen!
  Het project was voorgedragen voor een documentaire van omroep L1 maar onze aanvraag is helaas niet gehonoreerd.

  Laurens zal tijdens zijn bezoek ook de waterpompen van Owusukrom en Apenimadi onderzoeken om te kijken wat de problemen daar precies zijn, hoe die opgelost kunnen worden en wat dat eventueel zou gaan kosten.  Kijk voor mee informatie hierover bij Verbetering watervoorziening Owusukrom.