TroTro maakt het verschil in Ghana

Onderwijs
Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem

Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem

TroTro wil samen met een lokale partner proberen bij te dragen aan het oplossen van jeugdwerkloosheid, een groot probleem in Ghana, ook in het district waar TroTro actief is. Dit gaan we doen door het oprichten van een praktijkschool waar de leerlingen vakken leren door ze te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet mogelijk is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat oudere cursisten hier (bij) scholing krijgen. Lees hier meer over dit interessante en zinvolle TroTro-project.

Jeugdwerkloosheid
De afgelopen jaren is TroTro door verschillende dorpshoofden en andere opinieleiders benaderd met het verzoek mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 16e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School (de school die voorbereidt op het middelbaar vervolgonderwijs, de Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is.

Tekort aan vaklieden
Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is.

Habitech-bouwmethode
In 2007 introduceerde TroTro de Habitech bouwmethode in Ghana, gesponsord door woningcorporatie Wonen Limburg.  Deze methode maakt gebruik van het lokaal aanwezige lateriet dat gemengd wordt met cement en water om zogenaamde soil-cement bouwstenen te persen. De Habitech-bouwstenen worden standaard op sterkte getest en blijken van uitstekende kwaliteit. De stenen worden op de bouwlocatie geproduceerd en er is veel minder cement nodig om kwalitatief goede stenen te maken. In vergelijk met de in Ghana gebruikelijke cementen bouwstenen kan zo een enorme besparing bereikt worden in de bouwkosten.Vooral nu cement steeds duurder wordt. Omdat de Habitech-stenen als legostenen in elkaar passen is het bouwen ermee relatief eenvoudig.
TROTRO realiseerde tot nu toe drie bouwprojecten met de Habitech-bouwmethode:

 • Een toiletgebouw (KVIP) in Twabidi;
 • Een schoolgebouw in Kensere;
 • Een muur rond de streekschool in Hwidiem. 

Voor meer informatie over de Habitech-bouwmethode, zie: Samen bouwen met TroTro

Praktijkschool
TroTro is ervan overtuigd dat de Habitech-bouwmethode grote voordelen biedt voor Ghana en zocht naar mogelijkheden om meer metselaars en klanten voor de methode te interesseren. Zo kwamen we op het idee om de bouwmethode onderdeel te maken van een officiële bouwopleiding. Door met de eerste groepen leerlingen en cursisten een nieuwe school te bouwen met de Habitech-stenen slaan we twee vliegen in één klap. De leerlingen/cursisten leren de methode toe te passen door hem te gebruiken (‘learning by doing’) en de buitenwereld kan met eigen ogen zien dat met deze bouwmethode prima bouwwerken zijn te construeren.

Op de nieuwe praktijkschool wordt niet alleen bouwkunde gedoceerd maar zullen, op termijn, ook andere praktijkvakken volgens het ‘learning by doing’-principe worden gegeven. Door deze opleidingen (financieel) laagdrempelig aan te bieden voor leerlingen die van de Junior Secondary School afkomen en op te leiden tot vaklui, hopen we ook een bijdrage te kunnen leveren aan oplossing van de jeugdwerkloosheid in het district.

‘Learning by doing’
Dit onderwijsconcept heeft haar nut al bewezen in technische en landbouwkundige opleidingen. Het primaire doel is het trainen van praktische vaardigheden door ze zelf uit te voeren en de theorie op de praktijk te baseren. Docenten zijn vaklieden met een aanvullende onderwijskundige opleiding.

TroTro is wezen kijken op een vakschool in Odumase bij Sunyani, het Don Bosco Practical Vocational Training Centre, waar men volgens dit principe werkt. De school valt onder de Katholieke Bisschop van Sunyani. TroTro heeft daar contact met een bouwkundige die met zijn leerlingen steeds weer nieuwe bouwprojecten op het schoolterrein uitvoert. Het curriculum van de school is officieel door de overheid erkend en beschikbaar voor het geval TroTro een dergelijke school zou starten. 

Wat vindt men in Ghana van dit idee?
Wij hebben onze gedachten besproken met de Ghana Education Service in de districtshoofdplaats. In deze discussie kwam o.a. naar voren:

 • Het probleem van drop-outs van de Junior High School leerlingen wordt herkend en bedraagt in het district volgens Ghana Education Service zelfs ruim 60%, één van de hoogste percentages van Ghana;
 • De overheid vindt vakopleidingen erg belangrijk maar heeft te weinig financiële middelen om dit in korte tijd over het hele land te realiseren, men is afhankelijk van particulier initiatief;
 • In de buurt is slechts één technische vakschool (Wamahinso), maar die is niet praktijkgericht;
 • Een praktijkschool zou docenten voor theoretische vakken in deeltijd moeten kunnen betrekken van een nabijgelegen Secondary High School, dit kan slechts op enkele plaatsen in het district. Hwidiem is hiervoor de beste locatie, gezien de hoeveelheid inwoners en centrale ligging;
 • Ghana Education Service steunt het idee en zal de administratieve procedures met voorrang afhandelen;

Wat kan TroTro doen?
Al snel werd duidelijk dat het idee van de praktijkschool en het ‘learning by doing’-concept ook in Ghana met enthousiasme ontvangen wordt. Het idee komt tegemoet aan de wens van de lokale bevolking en lijkt te kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen voor jongeren die niet de mogelijkheden hebben om een opleiding te volgen aan een middelbare school.

Het opzetten en in bedrijf houden van een dergelijke school is geen kleinigheid.
TroTro weet al lang dat het niet de mogelijkheden heeft om zo’n groot project op afstand te sturen. TroTro heeft misschien wel de mogelijkheden om de benodigde fondsen voor het project bijeen te brengen. Het bestuur besloot daarom dat eerst gezocht moest worden naar een partner in Ghana die bereid is als projectleider op te treden en na realisatie ook het management van de school op zich te nemen. Waarbij de school na oplevering zelfstandig, zonder financiële hulp van buitenaf, kan overleven.

Alleen met een lokale partner die dit wil en kan waarmaken wil TroTro proberen de fondsen voor het project te gaan werven.Daarnaast wil TroTro een (inhoudelijke) bijdrage leveren in de uitwerking van het ‘learning-by-doing’ onderwijsconcept van de school én aan het bestuur van de school.

Lokale partner gevonden: de Bisschop van Goaso Diocese
Naar analogie van de school in Sunyani werd contact gezocht met de Rooms-Katholieke Bisschop van Goaso, het diocees waaronder Hwidiem valt. Bisschop Peter Atuahene reageerde onmiddellijk enthousiast en beloofde te zullen onderzoeken of zijn organisatie deze uitdaging wilde en kon aangaan. De Bisschop heeft inmiddels een externe congregatie voor het project weten te interesseren: de Holy Cross Brothers. De congregatie komt als de school klaar is, tot die tijd heeft de Bisschop een projectmanager binnen zijn diocees aangewezen, Monseigneur Benjamin Donkor.

Wat is er verder al gebeurd? 
TroTro heeft de steun van de traditionele dorpsraad van Hwidiem gevraagd voor het project, én gekregen! De dorpsraad heeft een stuk land van 330 acres (~20 hectare) voor de school aangewezen. Dit land is kadastraal vastgelegd ten behoeve van de school en inmiddels heeft onze plaatselijke vertegenwoordiger Thomas B. Donkor gezorgd voor officiële piketpalen langs de terreingrenzen. Met hulp van de traditionele dorpsraad is met de kleine boeren die het land bebouwden overeenstemming bereikt over een redelijke afkoopsom en vervangend land.
Samen met de Bisschop is er een projectplan gemaakt, waarin de school in fases wordt gebouwd en ontwikkeld.

Verder met Wilde Ganzen!
TroTro heeft inmiddels besloten de fondswerving te starten en een aanvraag voor mede-financiering bij Wilde Ganzen is gehonoreerd. Dit betekent dat Wilde Ganzen het bedrag dat TroTro bijeen weet te brengen met 55% vermeerdert. Zie: Wilde Ganzen gaan voor TroTro vliegen!

Categorie: Onderwijs
Status:
Doneren aan dit project?
Fase 1
Habitech bouwmethode TroTro
Habitech bouwmethode TroTro
Praktijkschool Sunyani

Donateurs aan dit project

 • Geplaatst op 09-02-2020

  Zaterdag 25 januari 2020 arriveerde een container vol gereedschap en apparatuur als naaimachines bij de nieuwe school. Afzender: Tools4Change, een afdeling van Betuwe Wereldwijd, een stichting zonder winstoogmerk in Culemborg. 
  Op aanvraag van onze samenwerkingspartner ‘Methodist Church Ghana’ heeft Tools4Change, na opknappen, een aantal gereedschaps sets, diverse typen naaimachines, boormachines, enz. naar Ghana verscheept. De Methodist Church Ghana heeft het inklaren en het transport van de volle container naar Hwidiem georganiseerd en betaald, inclusief het takelwerk om de container van de vrachtwagen af te krijgen ......

  In de container zaten ook items voor twee organisaties uit Noord-Ghana, de inklarings- en transportkosten zijn met de Methodist Church Ghana gedeeld. Woensdag 29 januari is de container geopend in aanwezigheid van Bisschop Oswald S.K. Boakye van de Methodist Church Ghaan, Goaso district. De twee organisaties uit Noord-Ghana waren daarbij aanwezig en hebben vervolgens de voor hen bestemde apparatuur en gereedschap in ontvangst genomen en meegenomen.

  Complimenten en dank voor Tools4Change!
  Dankzij deze bijdrage van Tools4Change heeft de school nu apparatuur, instrumenten en gereedschap om daadwerkelijk praktijkonderwijs te kunnen geven. De eerste weken zullen nog nodig zijn om alle items een plaatsje te geven en bv. geschikte tafels te laten maken voor de naaimachines. 

  Wat doet Tools4Change eigenlijk, en wie werken daar?
  Op de website lezen we: ‘We knappen gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op. We doen dat met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers, stagiaires, (langdurig) werklozen en drie betaalde coordinatoren (in totaal zo’n 40 mensen). Bij ons vinden ze een passende, veilige en stimulerende werkplek. We verzenden de opgeknapte goederen naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.’ Zoals Tools4Change het zelf zegt: Eigenlijk is het heel simpel: we knappen gereedschap op en geven mensen een kans’

 • Geplaatst op 14-12-2019

  Het op zaterdagavond 23 november 2019 georganiseerde feest in het Utrechtse Leidsche Rijn leverde maar liefst 4000 euro op ten behoeve van het Vocational Training Centre in Hwidiem, Ghana.

  Organisator Margreet Kamphorst van TroTro’s fondswervingscommissie organiseerde samen met gastvrouw en -heer Annie en Gerard Janssen een gezellige feestavond, waaraan ruim 40 familieleden, vrienden, kennissen en belangstellenden deelnamen. Onder het genot van door vrijwilligers zelf bereidde heerlijke, ambachtelijke soepen, salades, quiches, pasta’s en andere gerechten werd het in de kas van de familie Janssen een levendige avond.

  Tijdens de hoofdmaaltijd hield Margreet een interessante, interactieve presentatie over Ghana en het TroTro project, vol met prachtige plaatjes van de Ghanese forten en het dagelijks leven in het West-Afrikaanse land. Ook het TroTro project waarin de Praktijk Vakschool in 3 fases wordt gebouwd met ondersteuning van Wilde Ganzen, kwam uitgebreid ter sprake.

  Margreet maakte bekend dat de avond, net als drie jaar geleden toen zij een vergelijkbaar feest organiseerde in de fondswerving voor de 2e fase van het project, maar liefst 2500 euro had opgeleverd. Inmiddels is bekend dat dit 3500 euro is geworden. De samenwerking met Wilde Ganzen betekent dat zij daar de helft bovenop doneren, dat is dus  1750 euro. Een fraai resultaat van een geslaagde avond en een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van de deelnemers en enkelen die verhinderd waren maar wel doneerden.

  Stand van zaken fondswerving 3e fase
  Voor de bouw van de slaapvertrekken en badhuizen voor leerlingen van buiten Hwidiem is 150.000 euro begroot. Wilde Ganzen voegt de helft toe aan het bedrag dat TroTro voor de zomer van 2020 bijeen weet te brengen voor het project. Dit betekent dat TroTro 100.000 euro aan fondsen moet werven om het volledige bedrag voor de 3e fase beschikbaar te krijgen.

  Sinds de fondswerving is gestart in juli  2019 heeft TroTro nu ruim de helft van de benodigde ton weten te realiseren. Dat is veelbelovend maar nog niet genoeg, uw bijdrage is dan ook meer dan welkom. TroTro heeft de ANBI status, dus uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Daarbij komt nog dat uw donatie, door de samenwerking met Wilde Ganzen, voor het project 50% meer opbrengt dan u daadwerkelijk doneert.

 • Geplaatst op 24-08-2019

  Omdat één water borehole onvoldoende bleek om de hele school van water te voorzien was het nodig om een 2e water borehole te laten boren. Dit is eind juni 2019 met succes gedaan, mogelijk gemaakt door een donatie uit het ‘Tante Pop Fonds’, een van de fondsen onder beheer van Triodos Foundation.
  De plek die door de borehole-experts gekozen werd om te boren, leverde inderdaad voldoende water op, zodat met één boorpoging kon worden volstaan.

  Als er voldoend geld is om verder kunnen met de 3e fase van het project: de bouw van de hostels voor de leerlingen die intern verblijven, wordt er nog een betonnen watertoren gebouwd met daarop grote voorraadtanks die op de borehole worden aangesloten.

  Fondswerving 3e fase Vocational Training Centre in volle gang
  De aanvraag voor mede-financiering van de 3e projectfase is door Wilde Ganzen gehonoreerd en fe fondswerving voor de bouw van de leerlingen hostels en het badhuis is inmiddels gestart.

  Fase 3 van het project
  In deze fase is de bouw van twee hostels (één voor meisjes en één voor jongens) en een badhuis gepland. De slaapgelegenheid is bedoeld voor de leerlingen die van buiten Hwidiem komen, dat zullen er, naar verwachting, ruim 200 zijn (2/3e van het totale aantal). In het aparte badhuis kan gedoucht worden door de leerlingen uit de hostels maar ook door de andere leerlingen, na het sporten (er komt een voetbal- en een volleybalveld op het schoolterrein) of na lichamelijk arbeid (learning by doing).

  Wordt vervolgd .....
  Via deze website houden we op de hoogte van de vorderingen in het project. Blijf ons volgen!

 • Geplaatst op 12-06-2019

  Breaking News!
  De aanvraag voor financiële steun voor de 3e project-fase, die samen met onze Ghanese counterpart TROTRO Nkoaa foundation is ingediend, is door Wilde Ganzen gehonoreerd! De samenwerking tussen Wilde Ganzen, TROTRO Nkoaa en Stichting TroTro is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
  Dit betekent dat Wilde Ganzen onze wervingsacties ondersteunt en 1/3e van het totaal begrote bedrag voor de 3e fase voor zijn rekening gaat nemen en dat is heel goed nieuws! Het betekent ook dat de fondswerving voor deze fase in het project gestart kan worden. Onze fondswervingscommissie heeft de plannen voor de fondswerving al klaarliggen en is al aan de slag gegaan!

  Wat gaat er gebeuren in de 3e fase?
  Deze fase bestaat uit het bouwen van twee logeergebouwen en een badhuis. De beoogde leerlingen voor de Praktijkvakschool komen niet alleen uit de plaats Hwidiem maar uit de hele regio en aangrenzend gebied. Voor de leerlingen die van ver komen is het essentieel dat er logeerfaciliteiten bij de school zijn omdat dagelijks heen enweer reizen voor hen niet te doen is.
  Het projectplan bestaat uit twee, voor meisjes en jongens separate logeergebouwen van 120 plaatsen ieder. Het badhuis wordt door hen gebruikt maar kan ook gebruikt worden door groepen die gesport hebben.

  Donaties zijn natuurlijk welkom!
  De procedure verloopt conform de vorige fase: donaties voor deze campagne kunnen worden overgemaakt op rekening NL27 INGB 0000 1852 89 tnv Stichting TroTro onder vermelding “Vakschool”. Stichting TroTro stuurt de verzamelde giften weer door aan Wilde Ganzen.
  We houden u op de hoogte!

 • Geplaatst op 11-04-2019

  Eén van de eerste dingen die bij de start van het project in 2015 zijn gedaan, was het slaan van een borehole, dit omdat bij het bouwen veel water nodig is en er bij het in gebruik nemen van de school ook schoon drinkwater voorhanden moest zijn. We dachten destijds dat één borehole voldoende zou zijn om de gehele school van water te voorzien. Dit blijkt echter niet zo te zijn, de waterbehoefte is groter dan die ene borehole aankan. Dankzij een genereuze donatie uit het ‘Tante Pop Fonds’, een van de fondsen onder beheer van Triodos Foundation, zijn we in staat om een tweede borehole te laten maken, een betonnen (water) toren te bouwen én twee grote voorraadtanks aan te schaffen. De borehole wordt eind mei, vóór begin van de regentijd, geboord. De truck met boor-apparatuur kan dan namelijk over de droge, harde grond nog gemakkelijk het deel van het schoolterrein bereiken waar de 2e borehole gewenst is.

  Aanvankelijk niet gepland en begroot, wél noodzakelijk
  De oorspronkelijke aanname is dus dat we met één borehole zouden kunnen uitkomen en een 2e borehole was dan ook niet begroot in de 2e of 3e projectfase. Terwijl de aanvraag voor mede-financiering van de 3e projectfase al bij Wilde Ganzen in behandeling is en geen 2e borehole bevat, prijzen we ons gelukkig met de financiële steun van het Tante Pop Fonds.

  Bijkomend voordeel van de 2e borehole vlak bij de hostels is, dat hiermee de bouw daarvan aanmerkelijk vergemakkelijkt wordt met de beschikbaarheid van water op korte afstand, onder voldoende druk. Dit is dan ook de reden om de borehole aan te leggen voordat de bouwactiviteiten van de 3e fase van start gaan, nog in het droge seizoen, wanneer de plek voor de borehole het best bereikbaar is voor de truck met boor-apparatuur.

  Fase 3 van het project
  In deze fase is de bouw van twee hostels (één voor meisjes en één voor jongens) en een badhuis gepland. De slaapgelegenheid is bedoeld voor de leerlingen die van buiten Hwidiem komen, dat zullen er, naar verwachting, ruim 200 zijn (2/3e van het totale aantal). In het aparte badhuis kan gedoucht worden door de leerlingen uit de hostels maar ook door de andere leerlingen, na het sporten (er komt een voetbal- en een volleybalveld op het schoolterrein) of na lichamelijk arbeid (learning by doing).

  Wordt vervolgd .....
  Via deze website houden we op de hoogte van de vorderingen in het project. Blijf ons volgen!

 • Geplaatst op 31-12-2018

  Het nu H-vormige klaslokalenblok is inmiddels gereed en aan de korte zijde afgesloten met een hek. Het administratie blok is ook klaar. Het werklokaal voor metselen is gereed en de werklokalen voor timmeren en metaalbewerking zijn bijna klaar.

  Het sportveld is geëgaliseerd en olifantengras-vrij gemaakt. Dat wordt nu kort gehouden door schapen.

  Aan de aula/restaurant  wordt momenteel nog gebouwd en volgens de planning zal dit eind januari 2019 klaar zijn.

  De bouw activiteiten vinden, zoals vanouds, plaats onder supervisie van de lokale Nkoaa TroTro foundation zoals dat ook gebeurde in de 1e fase van het project. Ook het bouwteam is hetzelfde gebleven, de betrokken vaklieden hebben immers naar volle tevredenheid de 1e fase afgerond.

  Nog geen elektriciteit
  Jammer genoeg is de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet nog niet gerealiseerd. De tekort geleverde palen zijn inmiddels gearriveerd. Maar de toegezegde transformator nog niet. Positief is dat het parlementslid voor Asutifi-South (Alhaji Collins Dauda) gezegd heeft dat hij hiervoor zal zorgen. Onze lokale contactpersonen blijven hem hieraan herinneren temeer daar zij de school in april/mei 2019 willen openen.

  Eerste groep leerlingen
  De planning was dat er afgelopen september (2018) al een eerste groep leerlingen de bouw opleiding zou gaan volgen. Hier is zeker belangstelling voor, maar mede door het ontbreken van de elektriciteit aansluiting is die start uitgesteld. Er zijn diverse gesprekken geweest door een commissie van de lokale Methodist church met potentiële docenten en schoolhoofden. Een eerste groep leerlingen zal in januari (dus vóór de openingvan de school) nog starten met de bouwopleiding. De eerste modules die ze volgen zullen dan in het kader van het afwerken van de bouwactiviteiten uit deze fase van het project zijn.

  Inrichting
  Met de inrichting van de lokalen is met steun van diverse donoren begonnen. De Methodist Church heeft ook een aanvraag ingediend bij Tools4 Change te Culemborg om gereedschappen en machines die als lesmateriaal nodig zijn. Afstemming over wanneer welke leermiddelen nodig zijn voor de praktijklessen vindt plaats. Duidelijk is dat Tools4Change tijd nodig heeft om materiaal bij elkaar te krijgen. Dus de eerste lesmaterialen zullen door de gesponsorde fondsen aangeschaft worden.

  Samenwerking
  De samenwerking met de Methodist Church Ghana verloopt erg goed. Reverend Bawa, de lokale Methodist Church dominee in Hwidiem, is erg betrokken en laat zich dagelijks op de bouwplaats van het project zien. Hij is bovendien de contact persoon met de landelijke organisatie van de Methodist Church Ghana en neemt ook actief deel aan diverse lobbies en commissies

 • Geplaatst op 11-01-2018

  Fase 2 van praktijk-vakschool (eindelijk) van start gegaan
  Na tekenen van het Memorandum of Understanding met de Bisschop van de Methodist Church Ghana in Goaso, is in augustus jl. aan Wilde Ganzen gevraagd een deel van het bedrag voor deze fase van het project over te maken naar Ghana. In september kon ons lokale bouwteam vervolgens beginnen met de 2e fase van het project. Als eerste is de uitbreiding van de lokalen en workshops ter hand genomen. Daarna zullen de administratieve ruimtes gebouwd worden. Als laatste bouwactiviteit van deze fase staat de aula/eetzaal op het programma. Daarnaast zal er voor gezorgd worden dat zodra er onderwijs activiteiten gaan plaats vinden er een sportveld is.

  Uitbreiding bestaande gebouw ....
  Het TroTro bouwteam is weer enthousiast aan de slag gegaan om het bestaande gebouw, dat een U-vorm heeft, uit te bouwen naar een H-vormig gebouw. Aan één zijde zijn de vloeren van de nieuwe lokalen gestort en de muren al opgebouwd, de andere zijde is bijna zover. Als dat is gebeurd, komt de timmerman om het geheel onder dak te brengen, waarna de metselaars het gebouw verder zullen afwerken.

  Samenwerkingspartner zit ook niet stil !
  Ondertussen heeft onze samenwerkingspartner, Goaso diocese van de Methodist Church ook niet stil gezeten. Onder leiding van Reverend Bawa, de Methodist dominee in Hwidiem, zijn er behalve een bouwcommissie nog drie commissies actief. Eén houdt zich bezig met de registratie van de school en onderhoudt hiervoor contacten met de overheid, een tweede commissie ontwikkelt het curriculum en de derde commissie ontwikkelt een campagne voor de werving van scholieren. Het doel is om in september 2018 met een eerste groep leerlingen van start te gaan in twee of drie vakrichtingen. Nog deze maand moeten de commissies de resultaten van hun werk presenteren bij Bischop Oswald Boakye, in Goaso.

  Aansluiting op electriciteitsnet
  Daarnaast zijn Rev. Bawa en onze Thomas Donkor in gesprek met de nieuwe District Chief Executive (DCE) om de school op het elektriciteitsnet aangesloten te krijgen. Dat is al door de vorige DCE beloofd, maar die was van de partij die in december 2016 de verkiezingen verloor, waardoor er nu zaken gedaan moet worden met de nieuwe DCE van de huidige regeringspartij. Rev. Bawa is positief gestemd, volgens hem waren de eerste gesprekken met de DCE bemoedigend en komt het allemaal goed ....

 • Geplaatst op 26-06-2017

  Op 21 juni jl. hebben Bisschop Oswald S.K. Boakye van de Methodist Church Ghana, Goaso diocese en TroTro-voorzitter Maurits Verhagen, in Accra een Memorandum of Understanding ondertekend om samen de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem tot stand te brengen. In de gezamenlijk opgestelde overeenkomst zijn de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners concreet beschreven. Zo zorgt de Methodist Church Ghana bij voorbeeld voor de officiële registratie, het bestuur, het management en de dagelijkse leiding van de school, terwijl TroTro de fondsen werft de nog op stapel staande bouwactiviteiten en zorgt dat die gefaseerd uitgevoerd worden.
  Alle operationele kosten van de school zijn voor rekening van de Methodist Church Ghana.  

  De  samenwerkingsovereenkomst is in goed onderling overleg, vlot tot stand gekomen. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet op weg naar realisatie van de praktijkschool. TroTro heeft alle vertrouwen in een goed vervolg met deze nieuwe partner.

  The Methodist Church Ghana
  De kerk is één van de grootste en oudste Protestantse kerkgenootschappen in Ghana (sinds 1835) met een eigen landelijke afdeling voor onderwijs en jeugd, waarop kan worden teruggevallen. De kerk heeft in Ghana een groot aantal eigen scholen, waaronder een drietal voor Vakonderwijs. Het Goaso diocees bestaat pas enkele jaren en kent een tiental Methodist basisscholen (primary and junior high school) en een Secondary High School. De Bisschop van het Goaso diocees, Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, is vanwege de enorme jeugdwerkloosheid groot voorstander van vakonderwijs en is enthousiast over het onderwijsconcept voor de praktijkschool, ‘learning by doing’. Volgens Bisschop Oswald ‘de enige juiste manier om een vak écht te leren’.

  Hoe nu verder?
  Met wat aanpassingen aan de inrichting (inclusief meubilair) van het gebouw dat in de eerste fase van het project is neergezet, kan de school geregistreerd worden. Daarna kan een curriculum worden opgesteld en kunnen docenten en leerlingen geworven worden. Zoals het er nu naar uitziet betekent dit dat waarschijnlijk in januari 2018 een eerste groep leerlingen aan praktijklessen kan beginnen. TroTro zorgt voor de aanpassingen aan de inrichting, de andere zaken worden door de Methodist Chrurch gedaan.

  Ondertussen start TroTro met de bouwactiviteiten van de 2e fase in het project.
  In deze fase wordt het bestaande gebouw uitgebreid met 4 lokalen. Daarnaast worden er een administratieblok gebouwd en een keuken/restaurant cq. aula. Er wordt ook een sportveld aangelegd.

  Onderhoudsplan
  TroTro werkt ook aan een onderhoudsplan voor de gebouwen en het terrein. Volgens de overeenkomst moeten beide partijen overeenstemming hebben over het onderhoudsplan voordat de eerste leerlingen les gaan krijgen, d.w.z. uiterlijk januari 2018.

   U kunt de ontwikkelingen blijven volgen via deze website, maar ook via onze Facebook pagina .....

 • Geplaatst op 18-06-2017

  In het najaar van 2016 werd bekend dat Bisschop Peter Atuahene van het RK diocese Goaso als samenwerkingspartner moest afhaken waardoor er vertraging optrad bij het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de Vakschool. Een optie die serieus onderzocht werd is om de school aan de overheid over te dragen. Toch kwam er nog een andere mogelijke oplossing en wel de Methodist Church of Ghana!

  Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye, Diocesan Methodist Bishop of Goaso, is met een delegatie naar TroTro’s voorzitter gekomen en heeft de Methodist Church als samenwerkingspartner voorgesteld. Na een uitgebreid gesprek heeft de Bisschop dat inmiddels schriftelijk bevestigd en heeft hij ook contact gehad met de Regional Director of Education in Sunyani.
  Een en ander heeft geresulteerd in een inspectie van het gebouw door de regionale overheid, waarvan we twee weken geleden de rapportage kregen. Het gebouw voldoet gelukkig aan alle voorwaarden, alleen ontbreekt er nog meubilair en is er nog geen aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet.

  Meubilair
  Er was inderdaad nog geen meubilair aangeschaft, dit omdat er geen geld meer voor was in de eerste fase van het project. Dat kwam met name omdat er een zware bulldozer uit Kumasi ingehuurd moest worden voor het bouwrijp maken van de locatie. Iets waarop niet gerekend was, omdat de districtsadministratie beloofd had het land bouwrijp te maken, hun machine bleek echter te licht van kaliber om het karwei te klaren. Momenteel wordt door TroTro aan een aanvraag elders gewerkt om aanvullende fondsen voor inrichting bij elkaar te krijgen.

  Elektriciteit
  De aansluiting van de school op het landelijke elektriciteitsnet is toegezegd door de districts-overheid en een kwestie van tijd. Er zijn al lantaarnpalen langs de weg naar de school neergezet en deze worden in afzienbare tijd van stroom voorzien. Aansluiting van de school volgt daarna.

  Overigens is de financiele afwikkeling van de eerste fase door zowel Wilde Ganzen als RaboShare4more helemaal goedgekeurd. Een restbedrag bestemd voor computers is bij de fondsen voor de 2e fase van het project gevoegd.

  Memorandum of Understanding
  Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met de Methodist Church een Memorandum of Understanding opgesteld. Daarin worden de verantwoordelijkheden van beide samenwerkingspartners beschreven en o.a. ook wat er (in verschillende fasen) door TroTro gebouwd zal worden. Zodra deze overeenkomst ondertekend is zal de verdere inrichting van lokalen plaats vinden. Tevens zal dan begonnen worden met fase 2: uitbreiding van de lokalen met daarbij o.a. een eetzaal/aula en een sportveld.

 • Geplaatst op 19-12-2016

  Conform de planning is in oktober 2016 het eerste gebouw voor de Praktijk Vakschool afgerond. Zoals op foto’s te zien is mag het resultaat er wezen. Op de eerste foto het team vrijwilligers en de vaklieden, die met elkaar deze klus geklaard hebben, Hulde!

  Een tweetal medewerkers van Wilde Ganzen heeft dit met eigen ogen kunnen vaststellen toen zij begin november 2016 Hwidiem hebben bezocht. Het verslag van dat bezoek hebben we nog niet ontvangen. De eindrapportage over deze eerste fase is al wel aan Wilde Ganzen opgestuurd. Inmiddels is om nadere onderliggende informatie verzocht, die al is verstrekt

  Start lesactiviteiten uitgesteld.
  Helaas is er wat betreft de opstart van schoolactiviteiten enige vertraging opgetreden. In een gesprek met onze voorzitter begin oktober liet Trotro's samenwerkingspartner Bisschop Peter Atuahene weten dat hij geen congregatie heeft kunnen vinden om het management van de school op te pakken. Ook ziet hij geen mogelijkheid om dit vanuit zijn eigen diocees te doen. Maurits Verhagen heeft vervolgens direct contact opgenomen met de Paramount Chief van Hwidiem en de District Director of Education om de ontstane situatie te bespreken.

  Oplossing in zicht ....
  De mogelijkheid om tot een oplossing te komen door meer samenwerking met de overheid is de afgelopen weken onderwerp van overleg geweest. Ook medio december was Maurits nog in Hwidiem voor nadere besprekingen. Zowel de District Director of Education, Mrs Grace Ameyaw, als de Paramount Chief van Hwidiem Traditional Area, Nana Yaw Baffour Appeadwa, zijn positief over de mogelijkheid om de school over te dragen aan de overheid die dan de school zal managen en voor personeel zal zorgen.

  Bij de besprekingen zijn de uitgangspunten van de school steeds benadrukt: praktijkgericht vakonderwijs volgens het “learning by doing” concept, waaraan zowel jongens als meisjes vanuit alle geloofsovertuigingen kunnen deelnemen.

  Het TroTro bestuur heeft besloten de Regional Director of Education schriftelijk te verzoeken het Technical Vocational Training Centre over te nemen. Een positieve bijkomstigheid is dat technisch vakonderwijs momenteel een speerpunt is in het beleid van de regering waar het gereedkomen van de school in Hwidiem uitstekend binnen past.

 • Geplaatst op 28-07-2016

  Het werk zit er bijna op. De raam-louvres zijn gemonteerd, deuren zijn afgehangen, het laatste pleisterwerk is gedaan en de gebouwen zijn geschilderd. De toiletten zijn afgewerkt en er is een grote septic tank aangelegd. De gebouwen hebben een U-vorm, er is een hek geplaatst aan het open einde van de U. De komende maand zullen de werkzaamheden worden afgesloten, er worden nog wat kleine zaken afgewerkt (finishing touch) en de bouwplaats wordt opgeruimd.

  De bouw is dan volgens de planning afgerond. Eind augustus 2016 zal een Nederlandse TroTro-vrijwilliger bij de oplevering aanwezig zijn. We houden u op de hoogte ......
   

   

 • Geplaatst op 24-01-2016

  Timmerman Ima en zijn mannen hebben de afgelopen maand hard gewerkt en de praktijkschool van een dak voorzien. Eerder, in december had projectleider Thomas veel moeite moeten doen om de juiste kwaliteit hout op de kop te tikken. In Hwidiem en de directe omgeving bleek dat niet voorhanden en uiteindelijk kon in de buurt van Kensere, op meer dan een uur rijden, het goede hout gekocht worden. Meteen na nieuwjaar zijn Ima en zijn helpers hun werkzaamheden gestart. Eerst werd een imposant geraamte van dakspanten getimmerd, waarna er reusachtige aluminium dakplaten bovenop bevestigd zijn. Het resultaat is indrukwekkend en op tijd klaar voordat er weer regen gaat vallen. Op onderstaande foto’s is het proces te volgen.

  En verder ...
  De beurt is nu aan Henry, de elektricien, die de komende weken samen met collega Philip de bedrading moet gaan aanleggen voor verlichting en apparatuur, waaronder computers.

  Daarna kan aan de afwerking worden begonnen: kan Ima plafonds in de lokalen maken, kunnen de muren gepleisterd  worden en kan er geschilderd worden.

  Genoeg werk nog, vooralsnog liggen we echter op koers voor oplevering van het gebouw in de zomer van 2016.

  Steun
  De weer toegezegde steun van Wilde Ganzen voor het vervolg is natuurlijk een enorme opsteker, net zoals de toezegging van fietsclub Ut Tuinhuuske om deze zomer alweer voor de 10e keer voor TroTro te gaan fietsen ……

 • Geplaatst op 20-12-2015

  Afgelopen week ontvingen we bericht dat Wilde Ganzen onze aanvraag voor financiële steun in de 2e fase van de bouw van de Praktijkschool in Hwidiem heeft gehonoreerd.
  Goed nieuws, want dit betekent dat Wilde Ganzen 50% toevoegt aan het door TroTro bijeengebrachte bedrag voor dit deel van het project, waarin nog zes klaslokalen, een administratieblok en een keuken met eetzaal gebouwd gaan worden. De eetzaal kan daarbij ook dienst doen als aula voor grotere bijeenkomsten. Onze fondswervingscommissie had de plannen voor fondswerving al klaar liggen en is direct weer actief geworden. We houden u natuurlijk op de hoogte!

 • Geplaatst op 19-10-2015

  In Hwidiem is de laatste maanden hard gewerkt aan de praktijkschool. De vloeren van het U-vormige schoolgebouw zijn gestort en de muren van de klaslokalen zijn opgemetseld tot aan het niveau van het plafond. De kozijnen van ramen en deuren zijn aangebracht en er is een latei van gewapend beton bovenop de muren en de kozijnen gestort. De pilaren langs de veranda worden de komende weken gemaakt. Alles met de hand, behalve het aanmaken van cement en beton.

  Kortom ‘roofing level‘ is bereikt. Het beton moet nu enkele weken harden, waarna de timmerman met het dak kan starten. De werkzaamheden lopen nog steeds volgens planning!
   

  Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
  Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

  ‘Learning by doing ‘
  Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

  Samenwerking met Wilde Ganzen
  TroTro werkt in dit project samen met stichting Wilde Ganzen die alle donaties en giften voor het project met 55% heeft vermeerderd. Ook voor de 2e fase van het project is een beroep gedaan op Wilde Ganzen.

 • Geplaatst op 25-09-2015

  Het Postillion Hotel Haren en de Vrienden van TroTro, afdeling Haren, zijn ook dit jaar weer actief. Net als vorig jaar organiseren zij een sponsor-event ten bate van bewustwording en sponsoring van het project Vakschool voor de jeugd in Hwidiem in Ghana.

  Het event bestaat uit:

  Een gratis Yoga-les in Ghanese sferen met de yogaschool van Karka Speelman. Van 17 tot 18 uur heeft het Postillon Hotel een zaal beschikbaar gesteld waar de yoga als kennismakingsles kan worden gevolgd. De les is gratis toegankelijk voor wie dat wil. Iedereen is welkom, ervaring is niet nodig.

  Aansluitend organiseren de Vrienden van TroTro een sponsordiner, gesteund en gefaciliteerd door het Postillion Hotel in Haren. Voor 15 euro kun je heerlijk eten van een lopend buffet. Van elke 15 euro gaat er 5 euro naar het Vakschool-project. Tijdens het lopend buffet zal Maurits Verhagen uit Venlo, voorzitter van stichting TroTro, vertellen over zijn in augustus jl. gemaakte reis naar Ghana. Met film en foto’s zal de huidige stand van zaken rondom de bouw van de Vakschool gepresenteerd worden. Zo kan iedereen zelf zien hoe het sponsorgeld dat vorig jaar bijeen gebracht is (110.000 euro!), terecht komt waar het bedoeld is.

  De bouw van een praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem in Ghana!
  Hwidiem is een centraal gelegen dorp in het Asutifi district. Doel is dat daar een  praktijkschool gebouwd wordt die zelfstandig, zonder financiële hulp van buiten Ghana, kan overleven. Een centrum waar leerlingen een landelijk erkend vakdiploma kunnen halen in zes vakrichtingen. Waar zij vaardigheden leren door te doen. ‘learning by doing’. Zo kunnen ze, na hun opleiding direct aan de slag op de arbeidsmarkt.

  De school gaat ruimte bieden aan 360 tot 480 leerlingen. Een groot deel van de bouw zal door de leerlingen zelf gebeuren, met het Habitech-bouwsysteem. Vakonderwijs is van groot belang om de jeugdwerkloosheid in Ghana en in het bijzonder een plattelandsregio als Hwidiem aan te pakken. Daarmee krijgen mensen een kans om een goed bestaan op te bouwen, voor zichzelf en voor hun familie!
  Er is daar behoefte aan vaklieden als timmerlui, loodgieters, elektriciens en mensen die met computers kunnen omgaan.

  Voor de eerste bouw van klas- en praktijklokalen, en voorzieningen zoals waterleiding, elektriciteit, een omheining en computers is, vorig jaar, een bedrag van 110.000 euro bijeengebracht.
  In het tweede deel van het project wordt het aantal klaslokalen uitgebreid en komt er o.a. een keuken met eetzaal. De laatste kan ook dienst doen als aula. Later wordt ook slaapgelegenheid gerealiseerd, zodat deelname aan dit onderwijs voor jeugd vanuit de hele regio toegankelijk wordt.

  Wilde Ganzen
  Ook de Wilde Ganzen steunt het project “Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem”. De door TroTro ingediende projectaanvraag en bijbehorende begroting zijn door De Wilde Ganzen zorgvuldig bekeken en geaccordeerd.

  Fietsclub “Ut Tuinhuuske” is  ook weer betrokken
  De fietsers van fietsclub Ut Tuinhuuske die vorig jaar het ‘retourtje Haren’ fietsten voor de Vakschool, hebben in juni 2015 opnieuw gefietst voor het project. Ze hebben toen de Mont Ventoux bedwongen en daarmee weer een mooi bedrag bij elkaar gefietst, dit keer ruim 5500 euro!  De vrienden fietsclub is ook dit jaar weer in Haren. Zij eten mee tijdens het sponsordiner, om de actie in Haren te ondersteunen.

 • Geplaatst op 21-06-2015

  Tien leden van fietsclub Ut Tuinhuuske bedwongen op 16 juni 2015 samen maar liefst 20 keer de Ventoux. Drie deelnemers kwamen op deze dag zelfs drie keer over de meet van de Ventoux. Een ware krachtsinspanning met ruim vierduizend hoogtemeters per persoon. Dit komt zelfs in de Tour de France niet voor.

  De sponsoractie werd zaterdag 20 juni 2015 afgesloten met een geslaagd en druk bezocht Benefietsfestival bij café Take Five op de Parade in Venlo.

  De aanval op de Mont Ventoux is niet alleen op sportief gebied succesvol gebleken, ook in financieel opzicht mogen we de sponsortocht 2015 als succesvol betitelen. De opbrengst voor het “beklimmen van de Ventoux” is ruim 5500 euro!

  Dankzij Stichting Wilde Ganzen, die deze opbrengst met 50% verhoogt is het totale bedrag uit gekomen op ruim 8.000 euro ….

  Mede dank zij deze bijdrage levert het Tuinhuuske een substantiële bijdrage aan het realiseren van de inrichting van de Praktijk Vakschool in Hwidiem te Ghana.

  TroTro bedankt de fietsclub en alle anderen die een bijdrage geleverd hebben aan dit geweldige resultaat!

 • Geplaatst op 31-05-2015

  Onze trouwe vrienden van de zelfsturende fietsclub uit Venlo fietsen nu alweer voor het negende jaar op rij hun jaarlijkse sponsortocht voor een TroTro-project. Net als vorig jaar toen maar liefst 6500 euro werd opgehaald, is de opbrengst voor de Praktijkschool in Hwidiem.
  De uitdaging die de mannen dit jaar aangaan is niet gering, ze gaan namelijk de legendarische Mont Ventoux opfietsen. Niet één keer maar twee of drie keer binnen 24 uur. In totaal willen de 10 fietsers de Mont Ventoux op 16 of 17 juni aanstaande (afhankelijk van het weer) 25 keer bedwingen! Sinds begin maart wordt in Venlo en omgeving door de renners hard getraind om goed voorbereid aan de start te komen. Ook de fondswerving loopt al, diverse sponsors hebben al een bijdrage overgemaakt.
  De tocht wordt op zaterdag 20 juni traditioneel afgesloten met het ‘benefietsfestival’ op de Venlose Parade, waar drie bands vanaf 19.00 uur belangeloos optreden, ook voor het goede doel!

  Programma Benfietsfestival

  New Age     (NL)     Van close harmony tot stomende Rock ....

  !nfused       (Dld)     Handgemaakte muziek  van A(nouk)  tot Z(Z Top) ....

  The Gonutz (NL)     Broodnodige  Rock ‘n Blues ....

  Ook u kunt de fietsers een duwtje in de rug geven door een bedrag over te maken op de rekening van stichting TroTro (IBAN   NL27 INGB 0000 1852 89) o.v.v. ‘sponsortocht Tuinhuuske’. Uw bijdrage wordt ook dit keer door Wilde Ganzen met 50% verhoogd!

 • Geplaatst op 29-03-2015

  Na egalisatie van een deel van het bouwland voor de Praktijkschool in Hwidiem is er vorige week water aangeboord. De boor moest maar liefst 280 voet ( ~90 meter) diep en door een steenlaag gaan om het water te bereiken, maar het is gelukt! De bron levert meer dan duizend liter heerlijk helder en schoon water per uur. Nu goed om te bouwen en later om te drinken.....

  Groot materieel op bouwkavel
  Na de succesvolle startceremonie op 16 januari jl. zijn de boeren die op het land werkzaam waren volgens de gemaakte afspraken financieel gecompenseerd en is meteen begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor de eerste fase van het project. Helaas bleek de grader die door de districts-administratie ter beschikking werd gesteld niet krachtig genoeg om het ongelijke land te egaliseren, zodat alsnog een bulldozer uit Kumasi moest worden gehuurd. Jammer genoeg een tegenvaller in de kosten, maar er was geen andere keus. Nana Osuodumgya Appeadwa, die ook de eerste houweel voor het project in de grond sloeg, kwam persoonlijk poolshoogte nemen (zie foto). Na 4 dagen bulldozeren is een groot stuk van het kavel geëgaliseerd en gereed voor bebouwing.

  Water is als eerste nodig
  Meteen na het vertrek van de bulldozer is er naar water geboord. Ook hiervoor was het noodzakelijk een bedrijf uit Kumasi te laten komen, dergelijk materieel is in Hwidiem en de nabije omgeving niet voorhanden. Omdat het land boven op een heuvel ligt moest diep worden geboord om bij het water te komen. Hierbij moest ook een dikke steenlaag worden gepasseerd. Gelukkig had het bedrijf de juiste apparatuur om dit allemaal te doen en de opluchting was heel groot toen na twee dagen boren uiteindelijk het water werd bereikt. Het bedrijf heeft enkele dagen later een elektrische pomp geplaatst, waarna het eerste water werd opgepompt en gemeten kon worden hoeveel water gepompt kan worden. Dat bleek meer dan 1000 liter per uur, voorlopig zeker voldoende.

  Hoe verder?
  Nu gaat eerst een platform gebouwd worden voor twee grote watertanks, zodat er waterdruk en stromend water beschikbaar is als gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd wordt het bouwrijpe land volgens tekening onderverdeeld in aparte kavels voor de gebouwen die er moeten komen, waarbij ook de toekomstige wegen op het terrein worden uitgezet. Als dat duidelijk is kan een eerste deel van de waterleiding al worden aangelegd. Ondertussen gaan er ook al stenen gemaakt worden om te dadelijk te gaan bouwen. Het eerste gebouw zal het blok met klaslokalen zijn.
  Genoeg te doen dus de komende tijd ……

  We houden u via deze website op de hoogte!

  Tip: Like TroTro op Facebook en u ziet vanzelf wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn!

  Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
  Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

  ‘Learning by doing ‘
  Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

 • Geplaatst op 09-02-2015

  Op 16 januari 2015 tijdens een korte ceremonie hebben de chief en queenmother van Hwidiem, Nana Appeadwaa Boafo en Nana Ataa Adwoa Agyeiwaa, formeel het startschot gegeven voor de bouw van de praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem. Symbolisch hakte de Paramountchief van Hwidiem een pikhouweel in de harde bodem, waarna de Queenmother energiek een schep aarde verplaatste. Alles onder luid applaus van aanwezigen, onder wie Modestus Nworsu, de District Chief Executive voor Asutifi-South en Nana Kofi Asante Tano, de Development Chief (Nkosoohene) van Hwidiem en vrijwilligers van stichting TroTro. De komende jaren gaat hard gewerkt worden om de school een vliegende start te geven, allemaal onder leiding van Thomas Donkor van de TroTro Nkoaa foundation in Hwidiem.

  Het heuglijke feit is zelfs op de nieuwswebsite van Modern Ghana te lezen, klik hier voor het artikel.

  Plan van aanpak
  Allereerst wordt de door de dorpsraad van Hwidiem beschikbaar gestelde grond (een kleine 12 hectare) bouwrijp gemaakt. Daarna wordt de watervoorziening gerealiseerd. Vervolgens zal een eerste schoolgebouw met les- en praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden. Als alles volgens plan verloopt, verwachten we  in het voorjaar van 2016 dit deel van het project te hebben afgerond. Gestreefd wordt om in het schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de school te kunnen inschrijven. Dit betekent dat het komende jaar ook een lesprogramma voor deze groep zal moeten worden ontwikkeld. Dit gaan mensen van het bisdom Goaso doen, waarbij ook een TroTro-vrijwilliger zal meedenken.

  Tegelijkertijd fondswerving 2e fase
  Ondertussen denken we hier in Nederland alweer aan de fondswerving voor het vervolg van het project.
  In de 2e fase zijn de bouw voorzien van een keuken met eetzaal, een aula, nog een schoolblok en een administratiegebouw. De fondswerving hiervoor gaan we zo spoedig mogelijk starten, waarbij we net zoals in de eerste fase, weer rekenen op ondersteuning door de Wilde Ganzen.

  Genoeg te doen dus voor TroTro-vrijwilligers de komende tijd. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de voortgang …………

  Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
  Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is.
  De praktijkschool draagt bij aan oplossing van de gesignaleerde problematiek.

  ‘Learning by doing ‘
  Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

  Verloop fondswerving 1e fase
  Binnen een jaar is het gelukt om maar liefst 71.600 euro bij elkaar te krijgen voor het project tegen jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving.
  Er zijn vele particuliere donaties ontvangen voor de praktijkschool, soms zelfs bedragen die met 4 cijfers voor de komma geschreven worden. Daarnaast zijn er ook nog enkele grotere giften ontvangen, zoals van Stichting De Pagter Fonds, het personeel van Wonen Limburg, Rabo Share4More, de rommelmarkt Haren en het Maartenscollege in Haren (G). Bijzondere (sponsor)acties hebben ook een flinke duit in de spaarpot gedaan, zoals ‘het retourtje Haren’ van fietsclub Ut Tuinhuuske en de Vrienden van TroTro in Haren, een klas van het Helen Parkhurst College in Almere en een aantal mensen die op hun verjaardagsfeestjes geld vroegen voor het project. Bij dit alles is nu de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) gekomen, zodat er een bedrag van 111.000 euro beschikbaar is voor de eerste fase van het project.

 • Geplaatst op 20-12-2014

  Binnen een jaar is het gelukt om maar liefst 71.600 euro bij elkaar te krijgen voor dit project tegen jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving.
  Er zijn vele particuliere donaties ontvangen voor de praktijkschool, soms zelfs bedragen die met 4 cijfers voor de komma geschreven worden. Daarnaast zijn er ook nog enkele grotere giften ontvangen, zoals van Stichting De Pagter Fonds, het personeel van Wonen Limburg, Rabo Share4More, de  rommelmarkt Haren en het Maartenscollege in Haren (G). Bijzondere (sponsor)acties hebben ook een flinke duit in de spaarpot gedaan, zoals ‘het retourtje Haren’ van fietsclub Ut Tuinhuuske en de Vrienden van TroTro in Haren, de klas van het Helen Parkhurst College in Almere en een aantal mensen die op hun verjaardagsfeestjes geld vroegen voor het project.
  Bij dit alles is nu de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) gekomen, zodat er een bedrag van 111.000 euro beschikbaar is voor de eerste fase van het project. We kunnen en gaan dus van start!

  16 januari 2015 gaat de eerste spade de grond in …..
  De chief van Hwidiem, onze samenwerkingspartner de Bisschop van Goaso en ook de districtssecretaris van het Asutifi District,  zullen op 16 januari aanstaande de uitvoering van het project tijdens een korte ceremonie officieel starten. Twee van onze enthousiaste fondswervers en TroTro’s voorzitter zullen hierbij aanwezig zijn. Na hun terugkeer verwachten we op de website verslag te kunnen doen van deze heuglijke gelegenheid. Zoals altijd reizen onze vrijwilligers op eigen kosten en in eigen tijd.

  En daarna dan?
  Er is samen met onze contactpersoon ter plaatse een plan van aanpak gemaakt. Allereerst zal de beschikbare grond bouwrijp gemaakt moeten worden, waarna de watervoorziening gerealiseerd moet worden. Vervolgens zal een eerste schoolgebouw met les- en praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden. Als alles volgens plan verloopt verwachten we na ruim een jaar, in het voorjaar van 2016 dus, dit deel van het plan te hebben afgerond. Hopelijk kunnen dan in het schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de school worden ingeschreven.
  Het zal nog menig zweetdruppel kosten maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het zover komt. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de voortgang …………

  ‘Learning by doing ‘
  Op de praktijkschool leren de leerlingen een vak door te doen. Een onderwijsconcept dat goed past bij de doelgroep, namelijk leerlingen voor wie het niet haalbaar is om verder theoretisch middelbaar onderwijs te volgen.

  Project tegen Jeugdwerkloosheid en tekort aan vaklieden in Asutifi district!
  Dorpshoofden en andere opinieleiders benaderden TroTro om mee te helpen iets te doen aan de grote werkloosheid onder de jeugd. Ook de vroedvrouwen waar TroTro al decennia mee samenwerkt wezen TroTro op dit probleem. Na afloop van de leerplicht op het 15e jaar, verlaten vele jongeren zonder diploma de Junior High School, de school die voorbereidt op middelbaar vervolgonderwijs (Senior High School). Een groot aantal leerlingen heeft gewoon geen geld om een vervolgopleiding te volgen en er zijn ook veel leerlingen die niet worden toegelaten omdat hun eindresultaat van de Junior High School niet goed genoeg is. Zelf signaleerde TroTro bij herhaling een tekort aan bekwame vaklieden bij de bouwprojecten die wij uitvoerden. Daarnaast blijkt steeds opnieuw dat het onderhoud van gebouwen en materialen in Ghana te weinig aandacht krijgt en dat dit voor verbetering vatbaar is. De praktijkschool draagt bij aan oplossing van al deze problematiek.

 • Geplaatst op 04-09-2014

  Dankzij een groot aantal particuliere donaties, de sponsor-fietstocht van Ut Tuinhuuske én een toezegging van het Rabo Share4More fonds hebben we nu zo’n 65.000 euro bijeen gespaard voor de praktijkschool in Hwidiem. Het doel is 71.600 euro, waarna we met de bijdrage van Wilde Ganzen (55%) in totaal de benodigde 111.000 euro beschikbaar hebben voor de eerste fase van het project.
  Er is dus nog zo’n 6500 euro nodig om van start te kunnen….

  Rabo Share4More
  Onze fondswervers hebben met succes een aanvraag voor sponsoring ingediend bij het Rabobank Share4More fonds. Het fonds van Rabobank medewerkers stelde maar liefst 15.000 euro beschikbaar voor de watervoorziening en leermiddelen (computers) bij de Praktijkschool.

  Teller fietstocht voor Praktijkschool naar 7200 euro!
  De afgelopen maanden is er nog steeds geld binnengekomen voor de Praktijkschool in Hwidiem naar aanleiding van de Tuinhuuske-sponsortocht ‘retourtje Haren’ afgelopen juni. Samen met de bonus van 55% van Wilde Ganzen betekent dit dat er ruim 11.000 euro in kas komt voor het project, wat een succes!

  Publiciteit
  Vrijwilliger en fondswerver Andrea Drost schreef een blog over vrijwilligerswerk en motivatie op de website van haar bedrijf Drosteffect.

 • Geplaatst op 22-06-2014

  De jaarlijkse sponsortocht van fietsclub Ut Tuinhuuske uit Venlo, dit jaar naar Haren in Groningen is op zondagmiddag 22 juni succesvol afgesloten. De fietsers waren op woensdag 18 juni uit Venlo vertrokken. Het sponsordoel van de fietstocht 2014 was de praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem in Ghana. Op deze school krijgen werkloze jongeren de kans een praktisch vak te leren om daarmee een toekomst met perspectief te hebben.

  Glorieuze ontvangst in Haren …
  Het sportieve doel van de fietstocht, het Groningse Haren, werd donderdagmiddag 19 juni na een dag vol regen  en tegenwind bereikt. Onder aanvoering van drie Harense fietsvrienden, die daarvoor al vroeg in de morgen speciaal naar tussenstop-plaats Raalte waren gekomen, werden de mannen van Ut Tuinhuuske door een groep enthousiaste vrienden van TroTro ontvangen op zorgboerderij de Mikkelhorst. Vanaf Zuid-laren reden inmiddels een aantal fietsers, waaronder onze Ghanese counterpart Thomas Donkor, op fraaie Blackstar  Bamboo bikes: fietsen met een frame van bamboe uit Ghana.
  Wethouder Mariska Sloot heette de fietsers officieel welkom en overhandigde hen allemaal persoonlijk een medaille. De ontvangst werd bovendien opgeluisterd door trommelmuziek van twee Ghanese drummers.  

  Met sponsorbuffet
  Daarna was er een ‘meet en greet’ met de Venlose fietsers in het Postillionhotel, waar in overleg met de Harense TroTro-vrienden een sponsormaaltijd georganiseerd was met maar liefst meer dan 50 deelnemers. Het hotel heeft per maaltijd een bedrag van 5 euro aan het goede doel gedoneerd! Tijdens de maaltijd was er een korte presentatie van leerlingen van het Maartenscollege die dit voorjaar zelf in Hwidiem waren geweest. Zij vertelden de aanwezigen enthousiast over de TroTro werkgelegenheidsprojecten en de kraamkliniek die zij hadden bezocht en lieten daarbij aansprekend beeldmateriaal zien. Betere promotie kon er voor onze stichting niet worden gemaakt!

  Benefiets festival
  Na via Duitsland weer naar het zuiden te zijn gefietst zijn de Tuinhuuske-wielrenners op zaterdag 21 juni ook in Venlo nog eens in het zomeravond-zonnetje gezet tijdens traditionele afsluiting van de sponsortocht op het Tuinhuuske-benefietsfestival. Het gratis muziekfestival op de Parade in Venlo, zoals altijd gefaciliteerd door Muziekcafé Take Five was ook dit jaar een groot succes. Met spetterende optredens van Runnin’Blue, de Midnight Ramblers en Cool ‘O’ Keefe was er voor de argeloze passant op de Parade tot na middernacht op de hoek van de Vleesstraat geen doorkomen aan, zo druk was het. Ook hier weer fondswerving voor het goede doel want leden van ut Tuinhuuske gingen met collectebussen rond.

  Nieuwe helden
  Zondagmiddag 22 juni werd na de Limburgse première van de unieke Tour-de-France-film ‘Nieuwe Helden’ door Tuinhuuske-ambassadeur Peter Winnen bekend gemaakt dat de hele sponsoractie meer dan 6500 euro heeft opgeleverd, samen met de bijdrage van Wilde Ganzen komt dit op 10.000 euro!
  Filmmaker Dirk Jan Roeleven en cameraman Rob Hodselmans stelden daarop spontaan een door hen en Peter Winnen gesigneerd fotoboek (door de beperkte oplage een collectors-item) beschikbaar om te verkopen voor het goede doel!

 • Geplaatst op 29-05-2014

  Aansluitend op het eerste deel van ‘Retourtje Haren’, de fietssponsortocht van fietsclub 'Ut Tuinhuuske' uit Venlo, organiseren de Harense Vrienden van TroTro op 19 en 20 juni a.s. een aantal activiteiten .......
  Doel hiervan is geld bijeen te brengen voor de bouw van een praktijkschool voor vakonderwijs in Hwidiem in Ghana! Ook de Venlose fietsers trappen met hun jaarlijkse fietstocht geld bijeen voor dit doel.

  Dankzij de samenwerking van TroTro met Wilde Ganzen wordt elke euro die voor dit project wordt opgehaald automatisch verhoogd met 55%. Eén euro is dus feitelijk1,55 euro waard! 

  U kunt ook  helpen om deze sponsortocht een succes te laten zijn, door vanuit de regio Haren:

  1. op donderdag 19 juni sponsorkilometers mee te fietsen met de fietsgroep op het traject Raalte-Haren of van Zuidlaren-Haren (vertrek 16 uur) en aanwezig te zijn bij de feestelijke ontvangst bij de Mikkelhorst in Haren om 17 uur en/of 
  2. mee te doen aan het 'sponsor-lopend-buffet' bij het Postillion Hotel in Haren vanaf 19 uur: 17,50 euro p.p. excl. drankjes, waarvan 5 euro voor TroTro en/of
  3. op 20 juni 's ochtends te ontbijten bij het Postillion Hotel en daarna eventueel sponsorkilometers mee fietsen met de fietsgroep.

  Hebt u belangstelling om mee te doen of wilt u meer informatie? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de ‘Vrienden van TroTro, Haren’: Andrea Drost: drosteffect@live.nl of 0629070114.

  Kunt u niet deelnemen maar wilt u wel helpen?
  Stort dan uw bijdrage op (IBAN) NL27 INGB 0000 1852 89 t.n.v. Sichting TroTro o.v.v. ‘Praktijkschool’

  Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem
  Met de school wordt de strijd aangebonden met de enorme jeugdwerkloosheid in Hwidiem en omgeving. Kansloze jongeren krijgen de mogelijkheid om een vak te leren door te doen. Zowel meisjes als jongens krijgen de kans om opgeleid te worden tot vaklieden waaraan in het zich ontwikkelende Ghana grote behoefte is, zoals metselaars, timmerlieden, elektriciens, loodgieters, ict-deskundigen en administratieve krachten. Lees verder .....

 • Geplaatst op 01-05-2014

  De Groningse gemeente Haren steunt het initiatief "Een Vakschool voor de jeugd in Hwidiem, Ghana' met een donatie vanuit de post 'Verdubbelingsacties Ontwikkelingssamenwerking'.
  Stichting TroTro is de gemeente Haren vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor deze ondersteuning!

  De bijdrage valt samen met de activiteiten die binnenkort in Haren worden georganiseerd door de Vrienden van TroTro: op 19 juni is er de gezamenlijk georganiseerde fietssponsortocht 'Retourtje Haren' van de vermaarde Venlose fietsclub 'Ut Tuinhuuske' . Rond 17.00 uur die dag komen de fietsers aan in Haren, waar zij bij De Mikkelhorst door de nieuwe wethouder van Haren zullen worden binnengehaald.
  Meer informatie volgt ......

 • Geplaatst op 04-04-2014

  Leerlingen van de projectklas van juffrouw Louella Audier van het Helen Parkhurst College in Almere hebben in een project aandacht besteed aan onze stichting en geld ingezameld voor de praktijkschool. De actie is nog niet afgelopen en dankzij hun enthousiasme haalden de leerlingen tot nu toe al een bedrag op van 382 euro!

  Lees op de blogs van Deshanay en Lieke, Minou, Danyell en Ilja, en anderen wat zij van het project vonden en hoe zij het bedrag bijeen spaarden.

  Alle beetjes helpen: rommelmarkt Almere brengt ook geld op voor de vakschool!
  Een van de fondsenwervers van TroTro is Margo Niestadt en ze vond dat de schuur wel wat lucht mocht hebben. En de overbodige spulletjes verkopen we dan en de opbrengst is voor de vakschool van TroTro. En zo stond ze zelf op zondag 2 februari in de Sporthal van Almere Haven. Ze had een grote tafel gehuurd, nou ja, eigenlijk kraam en daar alle spulletjes op uitgestald. Van fotolijsten tot boeken en van dvd’s tot oranje baseball petjes (wel 100 heeft ze er, had ze gekocht voor een feestje). Schoondochter had ook nog wat leuke dingetjes ingebracht en zo stond de tafel behoorlijk vol. “Ach ja, anders hadden we het allemaal maar  weggegooid” zegt Margo, “maar nu hebben de kopers een koopje en de vakschool er weer wat geld bij”. De opbrengst was 62,50 euro en ook dat wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 55% en dus bij elkaar toch nog 96,88. Alle beetjes helpen! En Margo heeft de smaak te pakken…ze gaat gewoon lekker door op de rommelmarkt, niet elke week, al zou dat wél kunnen, want er is elk weekend wel ergens in het land een rommelmarkt. De spulletjes zijn nog niet allemaal verkocht…

  Wilt u ook uw steentje bijdragen?
  Dat kan! U kunt geld overmaken naar banknummer 40.000 van Wilde Ganzen, o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.

  Hartelijk dank!

 • Geplaatst op 08-03-2014

  Op 12 januari jl. vierde Frans Maarse zijn 50e verjaardag. Hij had voor dit jubileum zijn familie en vrienden uit het hele land uitgenodigd. Het was een groots feest. En het leukste is dat Frans een hart voor TroTro heeft, al is ie nota bene nog nooit in Ghana geweest! Door de verhalen van een aantal van zijn vrienden die al wél met TroTro meedoen en in Ghana zijn geweest raakte Frans zó gefascineerd dat hij iets wilde doen voor een project van de  stichting. Geen betere gelegenheid dan zijn kroonjaar, dacht ie. En dus vroeg hij alle gasten om een bijdrage voor de vakschool in Hwidiem.

  Zo haalde Frans 740,- euro op die hij nog aanvulde tot 800,-. Dit bedrag stortte hij inmiddels op de rekening van Wilde Ganzen (banknummer 40.000 o.v.v. 'TroTro voor Ghana'). En zo wordt het bedrag van Frans nog verhoogd met 55% waardoor dit fantastische initiatief van Frans en zijn vrouw Esther maar liefst 1240,- oplevert!
  Frans en Esther…bedankt!

 • Geplaatst op 12-02-2014

  18 leerlingen en 4 docenten van het Harense Maartens College reizen van 14 t/m 28 februari  door Ghana en bezoeken daar allerlei projecten, waaronder de cacao fabriek van Tony Chocolonely en enkele TroTro-projecten.  Zo gaan zij kijken bij de vrouwengroep die palmolie produceert in Hwidiem, de viskwekerij van Johnny Asare in Owusukrom, de kraamkliniek van Augustina in Twabidi en de paddenstoelenkwekerij in Hwidiem. Bij alle projecten zullen de leerlingen vragenderwijs gaan ontdekken hoe het productieproces er precies uitziet en ook proberen te achterhalen of dat proces wel rendabel is.
  Benieuwd naar de avonturen van onze Groningse vrienden? De leerlingen houden tijdens hun reis een blog bij, u kunt hen volgen via:  
  http://bothsidesofchocolate.wordpress.com/

  …... en draagt financieel bij aan project ‘praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’.
  In november vorig jaar haalden de leerlingen met allerlei activiteiten geld op voor ontwikkelingsprojecten. Hiervan profiteert ook TroTro’s ‘praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’, waar in de toekomst leeftijdsgenoten van de Groningse scholieren les zullen krijgen, want er werd door het Maartens College maar liefst 2000 euro (!) ten behoeve van het project gedoneerd. Omdat het geld via Wilde Ganzen is gedoneerd doen die er nog eens 1100 euro (55%) bij!

  Het Maartens College  is een Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (Groningen).

 • Geplaatst op 18-01-2014

  De Rommelmarkt in Haren is een stichting die met behulp van gemotiveerde vrijwilligers geld verzamelt door de verkoop van tweedehands spullen. Met het geld worden ieder jaar weer andere kleinschalige projecten gesteund in landen die het financieel minder goed hebben dan wij. Dit doet de Rommelmarkt Haren al zo’n 30 jaar!

  In 2013 heeft de Rommelmarkt Haren ervoor gekozen een gulle gift te schenken aan het project voor een vakschool in Hwidiem van TroTro. Namens TroTro en haar betrokkenen in Ghana en Nederland: dank voor dit mooie gebaar Rommelmarkt Haren!

  Draag ook een steentje bij aan de vakschool....
  U denkt misschien, 'ach wat kan ik nou zinvol bijdragen aan een vakschool in Hwidiem'? 
  Nou, elke donatie is er één en 'vele kleintjes maken nog altijd een grote'! Bovendien doet Wilde Ganzen er 55% bovenop!  Alle giften zijn dus welkom, hoe bescheiden ook ..........

  Doneren kan direct via deze link  of op banknummer 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. 'TroTro voor Ghana'.

 • Geplaatst op 22-12-2013

  Medewerkers van Wonen Limburg spaarden 8 jaar lang maandelijks om projecten van TroTro financieel te steunen. Onlangs werd besloten dit collectieve donateurschap te stoppen om ruimte te bieden aan interne initiatieven om andere goede doelen te steunen.
  Ter afsluiting van  de samenwerking werd besloten het bedrag dat nog in de ‘spaarpot’ zat voor TroTro-projecten, in zijn geheel te bestemmen voor de ‘Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem’.  Een geweldig gebaar want er werd maar liefst 18.348,09 euro overgemaakt op de speciale projectrekening van Wilde Ganzen.  Met de 55% van Wilde Ganzen erbij, is er ineens een bedrag van bijna 28.500 euro  beschikbaar gekomen voor de Praktijkschool, een kwart van de totale begroting!

  Wat hebben Wonen Limburg en TroTro de afgelopen jaren samen gedaan?

  • Diverse enthousiaste en spontane ambassadeursacties van medewerkers.
  • De introductie van de nieuwe Habitech bouwmethode in Ghana.
   De opleiding en aanschaf van apparatuur in Thailand werd bekostigd. De methode wordt straks in de nieuwe praktijkschool onderwezen en natuurlijk wordt de school er zelf ook mee gebouwd.
  • De bouw van drie latrines en de invulling van de lang gekoesterde wens een goede muur rondom de lagere school te maken om de veiligheid van de kinderen te verhogen.
  • De sponsoring van een student bouwkunde.
  • De fysieke inzet van vrijwilliger Hans Teeuwen in Ghana.
  • Het bezoek van een aantal collega’s aan de projecten van TroTro in Ghana.

  Terugkijkend ….
  Zowel Wonen Limburg als TroTro kijken terug op een periode waarin op bijzonder prettige wijze is samengewerkt en waarin veel is bereikt. De bijdragen van de Wonen Limburg medewerkers zijn tastbaar in Ghana aanwezig en werpen daar nog steeds hun vruchten af. De innovatieve Habitech bouwmethode krijgt een centrale plaats in het curriculum van de Praktijkschool en gaat, wat TroTro betreft, een zonnige toekomst tegemoet in Ghana……

  Dankbaar
  TroTro is Wonen Limburg én alle medewerkers enorm dankbaar voor de steun die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Zoals een aantal medewerkers met eigen ogen heeft kunnen zien is die steun in Ghana hard nodig geweest, en ook goed terecht gekomen!

  Wilt u ook doneren voor de Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem?
  Dat kan op bankrek.nr. 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
  Rechtstreeks online doneren  kan ook.

 • Geplaatst op 07-12-2013

  Een fonds in het westen van Nederland heeft maar liefst 12.500 euro gestort op de rekening van Wilde Ganzen ten gunste van ons project ‘Praktijkschool Hwidiem’. Het fonds investeert in de ontwikkeling van mensen en steunt al jaren zowel in als buiten Nederland projecten op het gebied van onderwijs en welzijn. Ook in Afrika, het fonds is bijvoorbeeld actief in Ethiopië en Gambia en nu, via TroTro dus ook in Ghana!

  Wilde Ganzen vermeerdert het bedrag met 55% tot 19.375!

  Om de praktijkschool te kunnen realiseren is uiteindelijk een bedrag nodig van 114.000 euro. We zijn er dus nog niet, maar een betere start hadden we niet kunnen maken met onze fondswervingscampagne, de eerste klap is immers een daalder waard!

  Wilt u ook helpen bij dit project?
  Doneer uw bijdrage op bankrekening nr. 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’. 
  Dit kan ook rechtstreeks via:
   on-line doneren

  TroTro op de radio …..
  TroTro’s bestuurslid Martin Kloet was op de radio te horen over het project . Een verslaggever van Omroep Tilburg reageerde op het persbericht dat de commissie fondswerving had rondgestuurd en interviewde Martin. Luister naar het gesprek: interview TroTro en Wilde Ganzen.

  TroTro op de website van Wilde Ganzen
  Ook op de website van Wilde Ganzen is informatie over ons project te vinden, klik hier ....

 • Geplaatst op 24-11-2013

  Dit is de aansprekende titel van een flyer over het project ‘praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’. TroTro werkt in dit project samen met Wilde Ganzen en zet zich in om binnen een jaar voldoende fondsen te hebben om de bouw van de praktijkschool op het Ghanese platteland te kunnen starten.
  Om de activiteiten van onze vrijwilligers bij de fondswerving te ondersteunen heeft ARA (meer dan een communicatiebureau, zie website ARA) als bijdrage aan het project, voor TroTro gratis een prachtige flyer ontworpen.

  Het vlugschrift sluit wat stijl en opmaak betreft perfect aan bij TroTro’s website en schetst in een paar korte tekstblokjes kernachtig aanleiding, doel en werkwijze van het project.
  Twee potentiële leerlingen, Akua Gyamfi en Kwadwo Adjei Baffour vertellen kort waarom zij erg graag willen dat de vakschool er snel komt.

  U kunt meehelpen en een duurzame bijdrage leveren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Ghana, maak uw gift over op bankrekening nummer  40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’.
  Uw gift gaat, mét de opslag van 55% door Wilde Ganzen, volledig en rechtsreeks naar het project.

  Bekijk de flyer   ......

  NB.
  Bij fondswerving is het belangrijk dat het (goede) doel onder de aandacht gebracht wordt van belangstellenden, waaronder mogelijke ‘geldschieters’. Tegenwoordig staan ons daarvoor vele mogelijkheden ter beschikking, denk maar aan de traditionele nieuwsmedia als (dag)bladen, radio en televisie als ook aan internet met websites, de ‘social media’ en e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast kan een project gepromoot worden door lezingen en presentaties.
  Voor het project ‘Praktijkschool voor vakonderwijs Hwidiem’ gaat TroTro het komende jaar actief gebruik maken van alle genoemde mogelijkheden. De flyer van ARA helpt ons hierbij.

 • Geplaatst op 19-06-2013

  Tijdens onze reis in januari hebben we uitgebreid overlegd met Bisschop Peter Atuahene van het Goaso diocese over de voortgang rond het Vocational Training Centre, een nieuwe school in Hwidiem die een school moet worden waar leer-lingen praktische vaardigheden leren door te doen. (‘learning by doing’) De Bisschop blijft en-thousiast over het project. 'The Holy Cross Brothers' hebben mondeling akkoord gegeven het project te gaan managen als de 1e fase achter de rug is. We hebben het Vocational Training Centre van de Filipijnse nonnen in Goaso bezocht (foto); het is duidelijk verder dan vorig jaar en zag er goed uit. Het stuk land voor de school in Hwidiem is al eerder kadastraal vastgelegd. De boeren op het land zijn akkoord met de officieel getaxeer-de compensatiekosten. We zijn nu druk bezig met het werven van fondsen om de eerste concrete stappen te kunnen gaan zetten. Dit is voor ons een groot project waar veel geld voor nodig is. Welbesteed geld, daarvan zijn we vast overtuigd. De vraag naar goede handwerklieden groeit ge-staag, en ook dat is weer een motivatie voor de aspirant leerlingen. Er is werk voor vaklieden in overvloed, nu en in de toekomst! Dat is waarom we werkloze, vroegtijdige schoolverlaters deze kans willen geven! Help TroTro nog meer ambitieuze jongeren op weg te helpen! Zie u mogelijkheden? Neem dan contact op via onze website: www.trotro.nl